top of page

Tytuł strony

WARUNKI REZERWACJI

Potwierdzenie rezerwacji i płatności

 1. Najemca musi zwrócić wypełniony formularz zgłoszeniowy do biura Claremont Stadium osobiście lub pocztą elektroniczną.
   

 2. Kierownictwo rozpatrzy wniosek i zwróci się do Klienta na piśmie potwierdzając lub odrzucając wniosek oraz potwierdzając wszelkie warunki dołączone do rezerwacji. W przypadku odrzucenia wniosku klient otrzyma uzasadnienie.
   

 3. Rezerwacja będzie uważana za tymczasową, dopóki oferta nie zostanie pisemnie potwierdzona przez kierownictwo.
   

 4. W przypadku płatności czekiem, czeki należy wystawić na rzecz Klubu Sportowego CSG.
   

 5. Obecnie płatności kartą kredytową nie są akceptowane.
   

 6. We wszystkich przypadkach wystawiane będą rachunki. Najemcy powinni upewnić się, że otrzymano pokwitowanie za każdą płatność.
   

 7. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, rozmowy telefoniczne, kserokopiarki i inne usługi biznesowe nie są wliczone w wynajem lokalu i zostaną wyszczególnione na fakturze oddzielnie.


Opłaty

 1. Wynajem lokalu i wszystkie inne opłaty są weryfikowane w czerwcu każdego roku.
   

 2. Najemca płaci stawki obowiązujące w dniu imprezy. Claremont Stadium zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów przedstawionych w literaturze bez powiadomienia.
   

 3. Rezygnacja z pokoju/sali musi nastąpić nie później niż 24 godziny przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji w tym czasie zostanie pobrana pełna opłata za wynajem pokoju/sali.
   

 4. Opłaty za wynajem sal będą podlegały przeglądowi raz w roku lub częściej, według uznania Zarządu.  Wszelkie zmiany zostaną zgłoszone na piśmie.
   

 5. Za poważne przekroczenie czasu zostaną naliczone dodatkowe opłaty. 
   

 6. Jeśli wydarzenie zostanie zarezerwowane poza normalnymi godzinami otwarcia, zostaną naliczone dodatkowe opłaty na pokrycie kosztów personelu. Opłaty te należy uiścić w dniu imprezy.
   

 7. O ile nie uzgodniono inaczej, rozmowy telefoniczne, kserokopiarki i inne usługi biznesowe nie są wliczone w wynajem lokalu i zostaną wyszczególnione na oddzielnej fakturze.
   

 8. W celu zagwarantowania rezerwacji należy wpłacić bezzwrotny zadatek. Depozyt ten będzie proporcjonalny do całkowitego kosztu rezerwacji.

Ogólny

 1. Pokoje będą dostępne do użytku dopiero od momentu ich rezerwacji. W przypadku przybycia najemców przed tą godziną dostęp do pokoju/sali może być niedostępny. Podczas rezerwacji należy uwzględnić czas przed rozpoczęciem wydarzenia/sesji oraz na przekroczenia terminu. Wydarzenie/sesja musi się zakończyć, a sala/sala musi zostać sprzątnięta nie później niż o godzinie zakończenia określonej w formularzu rezerwacji. Należy pamiętać, że godziny rezerwacji są zwykle między 9:00 a 22:00.
   

 2. Najemca może korzystać wyłącznie z zarezerwowanego pokoju.
   

 3. Jeśli wymagana jest dodatkowa przestrzeń, należy uzyskać uprzednią zgodę i zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Rezerwacja powierzchni wewnętrznej nie uprawnia najemcy ani jego gości do korzystania z obiektów zewnętrznych, takich jak tor i/lub boisko.
   

 4. W przypadku kontynuowania wydarzenia/sesji po uzgodnionym czasie zakończenia, Centrum dołoży wszelkich starań, aby pomieścić wszystkie strony. Jeżeli jednak Centrum wezwie najemcę do opuszczenia lokalu, np. w przypadku zapotrzebowania na pokój dla kolejnego najemcy, najemca i jego grupa muszą niezwłocznie opuścić pokój.
   

 5. Obowiązkiem najemcy jest upewnienie się, że maksymalna zgłaszana pojemność każdego pokoju nie zostanie w żadnym momencie przekroczona.  Najemca zostanie powiadomiony o maksymalnej pojemności zarezerwowanego pokoju podczas wstępnego procesu rezerwacji. Przekroczenie maksymalnego obłożenia zarezerwowanej sali może skutkować natychmiastowym odwołaniem imprezy. Wynajmujący jest odpowiedzialny za wszystkich swoich gości podczas ich pobytu na terenie obiektu. 
   

 6. Najemca musi poinformować personel o każdym wejściu do obszaru funkcji, który nie jest jego gościem.
   

 7. Wszelkie wypadki/Incydenty lub szkody powstałe na terenie obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Centrum. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez najemcę lub któregokolwiek z jego gości. Za wszelkie szkody powstałe na terenie stadionu Claremont zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
   

 8. Najemca jest odpowiedzialny za pozostawienie obiektów, w tym placów zabaw, szatni  i toalet w miarę czystym stanie. Jeśli Obiekt zostanie pozostawiony w stanie wymagającym gruntownego sprzątania, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za sprzątanie. 
   

 9. Nie możesz udzielać sublicencji ani dzielić zajmowania pokoju/sali bez uprzedniej zgody.
   

 10.  Nie wolno korzystać z części ogólnodostępnej obiektu w celu rejestrowania gości lub wystawiania jakichkolwiek znaków lub ogłoszeń bez uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa.
   

 11. Korzystanie z Centrum nie wiąże się z żadną aprobatą Zarządu i nie można żądać ani sugerować jej w jakikolwiek sposób.
   

 12.  Użytkownikom zaleca się, aby nie przeprowadzali żadnych promocji ani reklam, dopóki nie otrzymają pisemnego potwierdzenia rezerwacji ze stadionu Claremont. Nie wolno w żaden sposób wykorzystywać logo Centrum, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę Zarządu.
   

 13. W budynku oraz na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia. Osoby palące na terenie obiektu zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie.
   

 14. Każda osoba odpowiedzialna za grupę musi stawić się i zalogować przed rozpoczęciem zajęć. udostępniane personelowi odpowiedzialnemu za ewakuację w nagłych wypadkach/pożarowych.
   

 15.  Dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki w Centrum. Jeśli dziecko uczestniczy w zorganizowanych zajęciach/treningu, wynajmujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie dzieci są nadzorowane i bezpiecznie wracają do rodzica/opiekuna po zajęciach. Dzieci biorące udział w imprezach prywatnych muszą być przez cały czas nadzorowane.
   

 16. Rozumie się, że żadna grupa ani osoba nie ma wyłącznych praw do wymaganych udogodnień, chyba że wcześniej uzgodniono.
   

 17. Zarząd zastrzega sobie prawo do wycofania lub odmowy wynajęcia pokoi w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu.
   

 18. Zarząd zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku kolizji terminów lub innych nieprzewidzianych okoliczności. powinno to nastąpić.

Sprzęt

 1. Składając wniosek, poinformuj personel o swoich potrzebach sprzętowych. Obejmuje to zamówienia na stoły, krzesła, przedłużacze itp. Realizacja dodatkowych zamówień może nie być możliwa w dniu imprezy ze względu na inne rezerwacje odbywające się w ośrodku.
   

 2. Pomieszczenia/Sala muszą być opróżnione z wszelkiego sprzętu lub innych przedmiotów, które nie są własnością Centrum, po każdej sesji użytkowania, chyba że poczyniono specjalne ustalenia z kierownictwem. Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ubezpieczenie rzeczy pozostawionych bez opieki na terenie Ośrodka.
   

 3. Jeśli potrzebujesz zorganizować przechowywanie, prosimy o podanie swoich potrzeb w formularzu wniosku lub na piśmie do komitetu zarządzającego. Za przechowywanie sprzętu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Żywnościowy

 1. Jeśli wymagana jest kawa, herbata i ciastka, należy to zaznaczyć w formularzu rezerwacji. Obowiązuje opłata w wysokości 1,50 € za osobę.
   

 2. Jeśli najemca zapewnia przekąski/jedzenie lub inne napoje dla swojej grupy klientów, jego obowiązkiem jest zapewnienie, że standardy bezpieczeństwa i higieny żywności są zgodne z przepisami.  Claremont Stadium nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących higieny żywności przez osobę lub grupę.
   

 3. Sprzedaż i/lub spożywanie alkoholu na terenie obiektu jest surowo zabronione, a nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywną w wysokości 3000 euro.
   

 4. Zabrania się jedzenia i picia na lub w pobliżu boiska i powierzchni toru, z wyjątkiem wody.
   

 5. Dostęp do kuchni i stołówki jest surowo wzbroniony, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku uzyskania zgody dzieci nie mają wstępu, a dostęp do obszaru musi być ograniczony do jednej osoby na grupę.
   

 6. Jeśli najemca wymaga dostarczenia ciepłej wody lub użycia bojlera lub czajnika Burco, personel musi zostać o tym poinformowany podczas procesu rezerwacji. Claremont Stadium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki/urazy, które wystąpią. Dzieciom nie wolno używać tego sprzętu.
   

 7. Stadion Claremont nie zapewnia szkła, przyborów kuchennych (kubki, talerze, miski) ani przyborów kuchennych (noży, widelców itp.). Jeśli najemca zamówił herbatę i kawę, zapewnione zostaną kubki jednorazowe.


Zdrowie i bezpieczeństwo

 1. Najemca i jego grupa muszą zawsze przestrzegać wymagań Centrum w zakresie BHP i stosować się do wszelkich szczegółowych instrukcji, które mogą być wydawane przez personel Centrum w dowolnym momencie. 
   

 2. Najemca i jego grupa muszą zawsze przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, awaryjnych i BHP Centrum dotyczących wszystkich procedur i przepisów przeciwpożarowych na stadionie Claremont. W całym obiekcie wywieszone są instrukcje przeciwpożarowe. Obowiązkiem wynajmującego jest upewnienie się, że oni i ich grupa znają je.
   

 3. Wyjścia i drogi pożarowe nie mogą być zastawione.
   

 4. CCTV jest szeroko stosowany w całym budynku.

  1. Nadzór CCTV na stadionie Claremont ma na celu:

  2. Monitorowanie jawne; Nadzór prowadzony jest za pomocą widocznych i oczywistych urządzeń, o których powiadamia się za pomocą czytelnych i dobrze oświetlonych znaków umieszczonych w widocznych miejscach. Lokalizacje wszystkich kamer są wymienione w Harmonogramie monitoringu Claremont Stadium / CSG Sports Club CLG.

  3. Odstraszanie, wykrywanie i obrona przed przestępczymi, złośliwymi i antyspołecznymi zachowaniami na mieniu i osobach;

  4. Ochrona budynków i aktywów;

  5. Promowanie bezpieczeństwa i ochrony personelu, kontrahentów, gości i użytkowników usług poprzez pomoc w zapewnieniu bezpieczniejszego środowiska;

  6. Badanie wypadków lub niebezpiecznych zdarzeń;

  7. Wspieranie An Garda Síochána w powstrzymywaniu i wykrywaniu przestępstw;

  8. Pomoc w identyfikowaniu, zatrzymywaniu i ściganiu przestępców;

  9. Identyfikacja występowania zachowań antyspołecznych mogących stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
    

 5. Zakaz wprowadzania zwierząt, chyba że psy przewodniki są dozwolone na terenie obiektu ze względów BHP.

Zachowanie/postępowanie

Wszyscy odwiedzający stadion Claremont powinni zachowywać się w sposób zgodny z charakterem stadionu. Kierownictwo oczekuje, że wszyscy odwiedzający i goście będą zachowywać się z szacunkiem i odpowiednio. CSG Sports Club zobowiązuje się wraz ze swoimi gośćmi i gośćmi, że podejmie proaktywne podejście w celu zapobiegania takim zachowaniom poprzez poprawę efektywnego zarządzania naszym budynkiem, a tam, gdzie to nastąpi, organizacja użyje, jeśli to konieczne, wszelkich dostępnych jej środków w celu rozwiązania problemu takie zachowanie.

 

Przykłady takiego zachowania obejmują między innymi:

 • Zachowanie antysocialne

 • Używanie, sprzedaż, produkcja, dostawa lub posiadanie narkotyków

 • Przemoc

 • Rasizm

 • Uszkodzenie mienia

 • Groźby lub zastraszanie

 • Hałas

 • Uciążliwe zachowanie

Przemoc, groźby, zastraszanie:

Przemoc, groźby, zastraszanie, przymus, nękanie lub poważne utrudnianie jakiejkolwiek osoby, czy to mieszkańca, sąsiada, czy członka społeczeństwa, nie będzie akceptowane na stadionie Claremont iw jego pobliżu.

Klub Sportowy CSG nie będzie tolerował żadnych napaści, gróźb, zastraszania, utrudniania, nękania ani ingerencji w pracę swoich pracowników zaangażowanych we wdrażanie niniejszej polityki.

Rasizm:

Stadion Claremont ma wielokulturową i zróżnicowaną grupę odwiedzających i gości; Rasizm jest nie do zaakceptowania i nie będzie tolerowany.

CSG Sports Club jest zaangażowany w akceptację i promowanie różnorodności oraz uczynienie walki z rasizmem centralnym elementem wszystkich polityk i procedur organizacji. Jeśli istnieje podejrzenie, że którykolwiek z odwiedzających lub gości dopuszcza się powyższych czynów, zostanie on poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu i jego okolic oraz może zostać powiadomiony An Garda Siochana.

Hałas:

Nieuzasadniony hałas na stadionie Claremont lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie jest akceptowany.

Jeśli hałas generowany przez gości lub odwiedzających jest znaczny i uporczywy oraz występuje regularnie, powodując zakłócenia dla osób przebywających lub korzystających z obiektów na stadionie Claremont lub innych mieszkańców lokalnej społeczności, kierownictwo może zbadać sprawę, ponieważ może to stanowić naruszenie niniejszego umowy i może skutkować natychmiastowym zakończeniem imprezy.

 

Uciążliwe zachowanie:

Dla celów niniejszego dokumentu wyrażenie „uciążliwość, irytacja lub zakłócenie” oznacza każde zachowanie, które zakłóca spokój i wygodę innych gości lub gości, pracowników, sąsiadów, kontrahentów lub innych członków ogółu społeczeństwa mieszkających lub pracujących w pobliżu stadionu Claremont i jest to zachowanie, które może spowodować obrazę, niebezpieczeństwo, zranienie, szkodę, stratę lub strach i które bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do funkcji zarządzania i, bez uszczerbku dla powyższego, obejmuje między innymi:

 • Molestowanie

 • Obraźliwe pijaństwo

 • graffiti

 • Odtwarzanie lub pozwalanie na odtwarzanie głośnej lub obraźliwej muzyki,

 • Wykonywanie niepotrzebnego lub nadmiernego hałasu

 • Angażowanie się w akty prostytucji

 • Przechowywanie lub sprzedaż broni palnej

Wszystkim odwiedzającym i gościom stadionu Claremont nie wolno nic robić,   powodować lub dopuszczać się lub zezwalać jakiemukolwiek członkowi ich grupy lub jakiejkolwiek osobie odwiedzającej ich na powodowanie lub popełnianie jakichkolwiek zachowań, które mogą powodować uciążliwości, irytowanie lub przeszkadzanie jakimkolwiek innym gościom, sąsiadom, pracownikom CSG Sports Club, wykonawcom innych członków społeczeństwa mieszkających lub pracujących w pobliżu stadionu Claremont lub innym osobom, które zgodnie z prawem mogą znaleźć się w pobliżu terenu.

Używanie, produkcja, sprzedaż lub posiadanie narkotyków:

Klub Sportowy CSG przyjmie bardzo restrykcyjną politykę w stosunku do odwiedzających i gości zajmujących się wytwarzaniem, produkcją, importem, eksportem, sprzedażą, dostarczaniem, posiadaniem w celu sprzedaży, dostarczaniem lub dystrybucją jakichkolwiek środków odurzających, w tym substancji psychoaktywnych w rozumieniu art. Ustawa o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (substancje psychoaktywne) z 2010 r. Kierownictwo stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do wszelkich przypadków handlu narkotykami z udziałem gości lub gości w budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jeśli istnieje podejrzenie, że którykolwiek z odwiedzających lub gości dopuszcza się powyższych czynów, zostanie on poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu i jego okolic oraz może zostać powiadomiony An Garda Siochana.

Odszkodowanie i ubezpieczenie

 1. Claremont Stadium wymaga, aby wszyscy najemcy komercyjni, społecznościowi i grupy wolontariuszy posiadali własną ochronę ubezpieczeniową z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 6,5 miliona euro. Kopię tej polityki należy złożyć wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym. Claremont Stadium i CSG Sports Club CLG muszą otrzymać zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, pozwów lub pozwów wynikających z tego wynajmu lub w związku z nim.
   

 2. Chociaż Centrum może przechowywać sprzęt lub inne przedmioty (na żądanie i uzgodniono), Centrum nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek przechowywanego sprzętu lub przedmiotów.  Należy dbać o własność osobistą
   

 3. Claremont Stadium nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z usług dostawców zewnętrznych i ich sprzętu lub korzystanie z nich przez wynajmującego i jego grupę, np. dmuchanych zamków, zjeżdżalni, cateringu, DJ-a lub jedzenia zapewnianego przez wynajmującego.

 4. Parking jest na ryzyko właściciela. Mogą obowiązywać opłaty. Claremont Stadium nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone pojazdom korzystającym z parkingu.

Reklamacje i reklamacje

 1. Jeśli masz skargę przed lub w trakcie korzystania z budynku, należy natychmiast powiadomić kierownictwo/personel.
   

 2. Wszystkie inne reklamacje należy zgłaszać na piśmie kierownictwu w ciągu 48 godzin od zdarzenia.

 

bottom of page